Zrážky zo mzdy

Zastavenie zrážok zo mzdy

Príklad na začiatok:
pani Alžbeta podala na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala, aby sa žalovanému veriteľovi uložila povinnosť zdržať sa výkonu práva na zrážky zo mzdy a to s časovým obmedzením do právoplatného skončenia konania o žalobe. Spolu s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia podala žalobu, ktorou sa domáhala určenia neprijateľnosti dohody o zrážkach zo mzdy. Súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne upravil pomery medzi stranami  a začal konať o podanej žalobe.

Pani Alžbeta mohla riešiť situáciu jednoduchšie, úspornejšie a rýchlejšie. Nariadením neodkladného opatrenia možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami sporu. Nebolo nevyhnutné podávať žalobu ale stačilo podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia bez časového obmedzenia. Pani Alžbeta podala žalobu predčasne.

O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia má súd povinnosť rozhodnúť najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu. O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia súd môže rozhodnúť bez výsluchu, bez vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania. V prípade, ak má vec spotrebiteľský charakter, tak súdny poplatok vo výške 33 € navrhovateľ neodkladného opatrenia neplatí.


Zažili sme prípad, kedy sa navrhovateľ návrhom na nariadenie nariadenie neodkladného opatrenia domáhal zastavenia zrážok zo mzdy a spolu s návrhom podal žalobu. Vzory podaní si našiel na internete. Žalobca však nebol zamestnaný a žiadne zrážky sa nerealizovali. Súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a žalobu zamietol pre nedostatok naliehavého právneho záujmu a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť trovy konania za právne zastúpenie protistrane. Z uvedeného vyplýva, že pred podaním akéhokoľvek podania na súd je potrebné sa poradiť s advokátom a ušetriť si tak čas, námahu a náklady.


Pre úplnosť informácii dodávame, že konanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia má aj svoje úskalia, o ktorých budete oboznámení na osobnom stretnutí.

V prípade Vášho záujmu o zastavenie zrážok zo mzdy je proces nasledovný: 

1. dohodneme si termín stretnutia v advokátskej kancelárii. V prípade, ak sa do advokátskej kancelárie nemôžete dostaviť, právne poradenstvo sa zrealizuje na diaľku;

2. prinesiete so sebou (alebo zašlete emailom) zmluvu a ak nebola dohoda o zrážkach zo mzdy súčasťou zmluvy ale bola uzavretá samostatne, aj túto dohodu. Ďalej prinesiete žiadosť veriteľa o vykonávanie zrážok zo mzdy, ktorú zaslal Vášmu zamestnávateľovi;

3. zanalyzujeme zmluvu, dohodu o zrážkach zo mzdy, žiadosť o vykonávanie zrážok zo mzdy a ak usúdime, že zrážky sú vykonávané neoprávnene, vypracujeme návrh na nariadenie neodkladného opatrenia;

4. návrh na nariadenie neodkladného opatrenia spolu s prílohami podáme na príslušný súd elektronicky a podpíšeme ho kvalifikovaným elektronickým podpisom;

5. súd o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne do 30 dní od doručenia;

6. podľa rozhodnutia súdu navrhneme ďalší postup.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *