Vymáhanie dlhov

Rozhodnutie, kedy začať s vymáhaním svojej pohľadávky, je jedným z najťažších rozhodnutí v obchodných a medziľudských vzťahoch. Štádium, kedy je čakanie na dobrovoľnú úhradu neúnosné je tým okamihom, kedy je už nevyhnutné domôcť sa svojich nárokov agresívnejšími postupmi. Váhaním ohľadom začatia vymáhania svojich pohľadávok sa zhoršuje ich vymožiteľnosť (premlčanie, zbavovanie sa majetku, konkurz, atď.).

Každý môže o sebe tvrdiť, že je špecialistom vo vymáhaní pohľadávok. V skutočnosti ale ide o náročnú a zodpovednú úlohu, ktorej úspešnosť záleží aj od správnej osoby „vymáhača“. Odporúčame Vám vymáhanie pohľadávky prostredníctvom špecializovanej advokátskej kancelárie a to tak z dôvodu želateľného psychologického efektu, ako aj potrebného arzenálu právnych argumentov.

Hlavným predmetom činnosti našej advokátskej kancelárie je vymáhanie pohľadávok. Máme dlhoročné skúsenosti s mimosúdnym a súdnym vymáhaním rôznych typov pohľadávok (retailové, poistné, koncesie, neuhradené faktúry, bezdôvodné obohatenie, atď.). Poskytneme Vám komplexné právne služby pri správe a vymáhaní Vašich pohľadávok, v rámci ktorého pre Vás zabezpečíme najmä:

• posúdenie vymáhateľnosti Vašej pohľadávky;
• vypracovanie presného postupu potrebného k dosiahnutiu, aby Vám dlžník Vašu pohľadávku v celej výške a čo najskôr uhradil;
• mimosúdne (predsúdne) vymáhanie Vašich pohľadávok – zaslanie upomienok, uznaní dlhu so splátkovým kalendárom, telefonické výzvy;
• súdne vymáhanie Vašich pohľadávok – vypracovanie žalôb, návrhov na vydanie platobného rozkazu, upomínacie konanie, zastupovanie pred súdom;
• vypracovanie obchodných (rámcových) zmlúv, objednávok, dodacích listov, faktúr alebo úpravu už existujúcich dokumentov;

Naša advokátska kancelária postupuje pri mimosúdnom vymáhaní najmä tak, že sa snaží dosiahnuť, aby dlžník zaplatil ihneď alebo aby podpísal uznanie dlhu spolu so splátkovým kalendárom pred notárom a to vo forme notárskej zápisnice. Notárska zápisnica je exekučným titulom, preto v prípade, ak dlžník dohodu o splátkach poruší, môže sa rovno podať návrh na exekúciu a vyhnúť sa tak súdnemu konaniu, ktoré by viedlo k vydaniu platobného rozkazu (alebo rozsudku), ako exekučného titulu. Tento spôsob vymáhania je prínosný najmä preto, že šetrí čas a náklady vynaložené na súdne poplatky a odmenu právneho zastúpenia.

V prípade, ak dlžník nie je ochotný sa dohodnúť na splátkach podľa vyššie uvedeného postupu, odporúčame klientom vymáhanie pohľadávky podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v novom elektronickom súdnom upomínacom konaní. Upomínacie konanie je rýchle a náklady klientov sa šetria čo do výšky súdneho poplatku. Súdny poplatok za návrh v upomínacom konaní je 3 % z vymáhanej sumy istiny, namiesto 6 %, ktoré by klient platil v prípade, ak by sa podal návrh na vydanie platobného rozkazu mimo upomínacieho konania.


Z dôvodu zlých praktických skúseností s vymožiteľnosťou nárokov vyplývajúcich z rozhodcovských rozsudkov v spotrebiteľských veciach, klientom rozhodne neodporúčame iniciovanie spotrebiteľského rozhodcovského konania za účelom získania rozhodcovského rozsudku, ako exekučného titulu.


Vymáhať pohľadávky sa dá rôznymi právnymi cestami. Záleží na Vašej preferencii. Uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou. Našu prácu robí hodnotnou to, že do nej vkladáme osobný prínos, čo sa odráža v nami dosahovaných výsledkoch.