Pracovné právo

Poskytujeme pracovnoprávne poradenstvo, v rámci ktorého Vám poskytneme najmä:

• všeobecné poradenstvo (zabezpečujeme poradenstvo tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom);
• vypracovanie právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru – pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru, atď;
• zastupovanie v súdnom konaní;