Oddlženie fyzických osôb

Oddlženie je dnes už bežným spôsobom, ako sa dostať z dlhovej špirály.

Len pre porovnanie:    v roku 2016 sa zbavilo dlhov oddlžením               731 ľudí
                                     v roku 2017 sa zbavilo dlhov oddlžením            5.231 ľudí

Štatistiku uvádzame podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. uverejnenej aj na stránke:
http://www.24hod.sk/vlani-zbankrotovalo-5231-obyvatelov-slovenska-cl558847.html

Poriadok v pojmoch
Oddlženie je legálny pojem pre verejnosťou zaužívaný pojem „osobný bankrot“. Naša advokátska kancelária nemá rada pojem osobný bankrot, pretože evokuje dojem, že človek zlyhal po celej stránke svojej osobnosti a nielen po stránke finančnej. Pojem osobný bankrot slovenský právny poriadok ani nepozná. Zbavenie sa dlhov legálnou cestou je zákonom nazývané ako „oddlženie“.

Oddlženie (osobný bankrot) neznamená začať odznovu. Oddlženie znamená pokračovať z miesta kde ste ďalej, avšak bez dlhov.

UPOZORNENIE 
V prípade, ak ste napríklad oddlžovaciu spoločnosť požiadali, aby za Vás spravovala Vaše dlhy, neznamená to, že ste sa svojich dlhov natrvalo zbavili. Spravovanie Vašich dlhov nie je oddlženie. Ak niekoho poveríte tým, aby za Vás zasielal Vašim veriteľom časti splátok (spravoval Vaše dlhy), tak tým dosiahnete to, že Váš dlh naďalej narastá o zákonné úroky z omeškania, o prípadné poplatky za upomienky a ešte ste za to niekomu zaplatili aj odmenu. Teda namiesto toho, aby ste sa Vašich dlhov zbavili sa stalo to, že Vaše dlhy naďalej narastajú. A ešte jedna zlá správa – nečakajte, že Vaše dlhy niekto odkúpi alebo Vám ich odpustí. Dobrá správa je, že existuje spôsob ako sa legálne zbaviť dlhov. Tým je ODDLŽENIE.

Význam oddlženia
Význam oddlženia spočíva v tom, že sa dlžník zbaví svojich dlhov OKAMŽITE
(už žiadne trojročné skúšobné obdobie), teda v momente, ako súd (1) vyhlási konkurz na majetok dlžníka (oddlženie konkurzom) alebo (2) dlžníkovi poskytne ochranu pred veriteľmi (oddlženie splátkovým kalendárom). Inak povedané o oddlžení sa rozhodne ihneď pri vyhlásení konkurzu alebo v rozhodnutí o určení splátkového kalendára.

Oddlženie znamená, že pohľadávky, ktoré vznikli voči dlžníkovi pred vyhlásením konkurzu sa stanú nevymáhateľnými. Zbavenie dlhov trvá naďalej aj v prípade, ak sa konkurz zruší pre nedostatok majetku. Inak povedané, zrušenie konkurzu sa nedotýka oddlženia dlžníka.

Pri oddlžení konkurzom už neexistuje žiadne trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého by musel dlžník (úpadca) v prospech veriteľov odvádzať časť svojich príjmov, ako tomu bolo za účinnosti konkurzného zákona v znení pred novelou účinnou odo dňa 01.03.2017.

Oddlženie je možné dvomi spôsobmi a to buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

Oddlženie splátkovým kalendárom:

aktívne vecne legitimovaný na podanie návrhu je dlžník, ktorý musí byť v konaní zastúpený Centrom právnej pomoci (CPP) alebo advokátom, ak sám nemá právnické vzdelanie. Aby bolo možné návrh podať je potrebné, aby sa voči dlžníkovi viedlo exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie (napríklad daňové exekučné konanie).

Súd po zistení, že návrh spĺňa obligatórne náležitosti poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi spočívajúcu v odklade všetkých exekúcií vedených voči dlžníkovi.

Oddlženie splátkovým kalendárom je pre dlžníka výhodnejšie, ak o svoj majetok nechce prísť v konkurze. Dlžník je povinný plniť splátkový kalendár počas obdobia piatich rokov. Zákonodarca určuje limity, ktoré musia byť pri určení splátkového kalendára dodržané. Splátkovým kalendárom musia byť uspokojené pohľadávky aspoň do výšky 30 %, pričom splátkovým kalendárom sa musia pohľadávky veriteľov uspokojiť v rozsahu aspoň o 10 % väčšom, ako by boli uspokojené v konkurze.

Určitú mieru ochrany práv veriteľov poskytuje právna úprava oddlženia v prípade preukázania nepoctivého zámeru dlžníka. Veriteľ dotknutý oddlžením sa môže domáhať zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka v šesť ročnej prekluzívnej lehote od vyhlásenia konkurzu resp. určenia splátkového kalendára.

Dlžník má možnosť žiadať o  oddlženie raz za desať rokov. Takouto možnosťou dostáva dlžník niekoľko opakovaných „druhých“ šancí zbaviť sa dlhov.

Oddlženie konkurzom:

administratívneho procesu oddlženia konkurzom sa netreba obávať. Proces zbavenie sa dlhov konkurzom je pre ľudí bez akéhokoľvek majetku tak rýchly, že hyperbolizovane povedané možno hovoriť o akejsi formalite. V prípade, že je podaný návrh bez vád má proces predvídateľný a jasný priebeh. Proces oddlženia v týchto prípadoch trvá len pár týždňov a nie je administratívne náročný.

Oddlženie konkurzom v sebe spája účinky vyhlásenia konkurzu a zároveň účinky oddlženia, teda zbavenia dlhov fyzickej osoby. Oproti predchádzajúcej právnej úprave nie je už potrebné, aby dlžník mal majetok postačujúci na úhradu nákladov konkurzu. Sumu na zloženie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, ktorá je vo výške 500,00 EUR + 20% DPH (ak je správca platiteľom DPH) poukáže na účet správcu CPP. Dlžník je povinný tento preddavok vrátiť CPP v mesačných splátkach v lehote troch rokov od jeho poskytnutia. Okrem platobnej neschopnosti sa vyžaduje, aby sa proti dlžníkovi viedlo exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie (napríklad daňové exekučné konanie).

Výhodou novej právnej úpravy oddlženia pre dlžníkov je aj právo dlžníka na nepostihnuteľnú časť obydlia, ktorá je v vo výške 10.000 €, pričom dlžník je oprávnený z osobitného bankového účtu použiť z tejto sumy mesačne najviac 250 €. Osobitný bankový účet je vedený po dobu 36 mesiacov a môže byť spoplatnený maximálne sumou 2 € mesačne. Pri zrušení účtu po uplynutí 36 mesiacov sa dlžníkovi vyplatí zostatok na účte. Tento účet po dobu 36 mesiacov nepodlieha exekúcii.

Oddlžením súd dlžníka zbaví všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Zákon taxatívne stanovuje pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, pričom v rozsahu, v ktorom tieto pohľadávky nebudú uspokojené, sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Zákon určuje za nevymáhateľné nielen pohľadávky v rozsahu, v ktorom boli v konkurze prihlásené prihláškou, ale neboli uspokojené, ale aj tie pohľadávky, ktoré sa môžu uspokojiť iba v konkurze aj keď do konkurzu neboli prihlásené, a to v rozsahu, v akom súd zbaví dlžníka dlhov.

Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka, prechádza oprávnenie dlžníka nakladať a konať s majetkom podliehajúcim konkurzu po dobu konkurzu na správcu ustanoveného súdom náhodným výberom, pričom správca koná v mene a na účet dlžníka.

Vyhlásením konkurzu sa zastavujú všetky exekučné a obdobné vykonávacie konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúcemu konkurzu. Na tieto pohľadávky nie je možné po vyhlásení konkurzu začať proti dlžníkovi nové exekučné a obdobné vykonávacie konanie. Exekučné a vykonávacie konania, ktoré sa týkajú majetku, ktorý nepodlieha konkurzu sa prerušujú.

Dôsledkom oddlženia konkurzom je zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), pričom majetok patriaci do BSM bude patriť do konkurznej podstaty. Druhý manžel má voči konkurznej podstate právo na vydanie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia, ak do konkurznej podstaty bolo zaradené obydlie dlžníka patriace do BSM.

Zabezpečené pohľadávky sú v režime nedotknutých pohľadávok. Zabezpečený veriteľ sa môže s prihliadnutím na výšku svojej pohľadávky a hodnoty zabezpečenia rozhodnúť, či predmetnú pohľadávku v konkurze prihlási, alebo nie. Neprihlásením pohľadávky však stráca možnosť byť uspokojený aj z ostatného majetku zaradeného do konkurznej podstaty.

Podstatou novozavedeného inštitútu práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty je, že príbuzný dlžníka v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, môže so súhlasom dlžníka vykúpiť majetok patriaci do konkurznej podstaty, čím sa zavádza nový spôsob speňaženia majetku patriaceho do konkurznej podstaty. Dlžník môže určiť, kto z vymenovaných osôb nadobudne tento majetok.

V prípade, že Vám tu uvedené informácie nedali odpoveď na Vami riešený problém, a nenájdete info ani v e-booku: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/Bro%C5%BE%C3%BAra-Final-12-str%C3%A1n.pdf, spýtajte sa nás v bezplatnej poradni alebo si u nás  dohodnite osobné stretnutie.