Konkurz

Poskytujeme konkurzné poradenstvo, v rámci ktorého poskytneme najmä:

  • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii;
  • zastupovanie v trestnom, a to či už ste v pozícii poškodeného (veriteľa) alebo obvineného (dlžníka);
  • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom;
  • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu;
  • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch;
  • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných;
  • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva;